Visie en geschiedenis « Mens & Cultuur Uitgevers

Visie en geschiedenis

Mens & Cultuur Uitgevers (M&CU) zet sinds 2003 de uitgeefactiviteiten verder van Stichting Mens en Kultuur (SMK).

SMK bouwde vanaf 1989 als kleine uitgever tussen de zovele grote(re) uitgeversbedrijven, een respectabele reputatie op als uitgever van degelijke, soms gedurfde, boeken met een heel eigen inbreng waaronder verschillende boeken die nu echte referentiewerken zijn.
Denk maar aan Gentse Floraliën. Sierteelt in Vlaanderen, Het Aktivistisch Avontuur,
Het latrinaire gebeuren, het Dossier Lam Gods, de reeks Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? en de topper die verscheen in 1999 bij het tienjarig bestaan van de uitgeverij: het Compendium van rituele planten in Europa (4de druk oktober 2008 ; ook vertaald in het Engels).
De selectie van twee van haar boeken bij “De Best Verzorgde Boeken uit Vlaanderen 1987-1993” voor de Frankfurter Buchmesse ’93 onderstreepte dit.

M&CU beweegt zich met zijn Fonds op een heel specifieke niche van de boekenmarkt.
Dat maakt het niet gemakkelijk maar biedt terzelfder tijd ook eigen mogelijkheden.
De lijnen die M&CU uitzet richten zich naar een algemeen publiek, maar dan wel met heel welomschreven interessesferen.

In de eerste en voornaamste plaats diegenen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. En bij niet-historische boeken is de historische onderstroom nooit ver weg.
M&CU hecht, zeker waar het historische studies betreft, belang aan het wetenschappelijk apparaat (bronnenvermelding, bibliografie): ook de leek heeft liever een iets duurder boek dan een onvolledig boek!

Geschiedenis en maatschappij
Hieronder ressorteren de algemene politieke, economische en sociale geschiedenis, evenals de historiografie en de methodologische studies. En dat ongeacht het gaat over de geschiedenis van België of andere landen: kortom, de aandacht gaat wereldwijd.
Ook de archeologische invalshoek komt aan bod, zij het dikwijls in regionale en lokale studies.

Regionale en lokale geschiedenis
Deze rubriektitel spreekt voor zich. Alle facetten van de geschiedschrijving kunnen hierbij aan bod komen.
Bijzondere aandacht gaat naar Vlaanderen en Brussel.

Biografie
De levensloop en maatschappelijke betekenis van een persoon, een familie, een specifieke groep vergen een heel aparte benadering en dat vanuit verschillende disciplines. Daarom krijgen dergelijke studies in de Fondslijst ook een afzonderlijke rubriek.

Cultuurgeschiedenis en erfgoed
Die begrippen dekken een heel ruim gebied: zowel de ethnologie, de klassieke volkscultuur, de studie van de materiële relicten en de immateriële tradities etc.
De studie ervan veronderstelt eveneens een benadering vanuit verschillende disciplines.

Controversiële geschiedenis
In de marge van de geschiedenislijn, maar niet marginaal, krijgt ook het controversiële historische boek een kans. Boeken die het terrein verkennen van nog onbegrepen samenhangen, van onverklaarde of wellicht verkeerd geïnterpreteerde historische feiten, van totaal nieuwe invalshoeken. Dat deze boeken hypotheses brengen die de toets van de historische kritiek nog moeten doorstaan, maken ze daarom niet minder relevant.

Geestesleven
Nauw verweven met de cultuurgeschiedenis is de wereld van het denken en het (ge)voelen: filosofie, religie, psychologie, esoterie, new age. In de rekken van de boekhandels zijn steevast tal van boeken te vinden die inpikken op de zoektocht van velen naar een zinvolle verklaring voor allerlei levensvragen.
Deze publicaties helpen cultuurhistorisch gegroeide grenzen en opvattingen te doorbreken en dragen bij tot vrijheid en verantwoordelijkheid, kernwoorden van een nieuwe tijd.

Natuur, ecologie en gezondheid
Vanuit dezelfde bekommernis koestert de uitgeverij publicaties i.v.m. deze onderwerpen.

Kunst
De zin voor het creatieve, de vormgeving, het esthetisch exploreren van de werkelijkheid, de kunst, de artistieke spirit behoort evenzo tot de aandachtssfeer van de uitgeverij.

Literatuur
Vanaf 2018 publiceert de uitgeverij ook romans met een historische hetzij een esoterisch-spirituele invalshoek.